Дейност „Групова рехабилитация”
Дневен център

Програмата „Групова рехабилитация” предлага курсове за трениране в социални умения, умения за независим и здравословен начин на живот на хора с тежки и хронични психични заболявания, преди всичко - шизофрения. Тези курсове са развити в Калифорнийския Университет в Лос Анжелес от екип под ръководството на д-р Робърт Либерман, и от екип на фармацевтична компания Eli Lilly.

Дори при спазване на медикаментозната терапия, до 40% от преживелите епизод на шизофрения развиват още един в следващите месеци. Освен това, много от потребителите продължават да страдат от негативните симптоми на заболяването, които не се повлияват така добре от лекарствата, както класическите позитивни. Негативните симптоми включват най-общо отдръпване от общуване с другите хора, изравняване на емоционалния живот, обедняване на речта, апатия и загуба на способността да се усеща удоволствие. Използването само на лекарства не може да подобри социалните умения, необходими за успешната адаптация към живота в общността. Необходима е съпътстваща терапия.

Тренирането в социални умения представлява структурирано приложение на принципите на поведенческата психология на ученето. Целта е да се помогне на потребителите да усвоят репертоар от умения, които да повишат способността им да функционират адекватно в общността, както и да полагат грижи за себе си и здравето си. Курсовете се прилагат с използването на седем основни обучителни поведенчески техники:
•    въведение в дадено умение;
•    използване на видеофилм за да се демонстрира правилно изпълнение на умението;
•    ролево разиграване на умението;
•    използване на достъпните ресурси;
•    решаване на възможни проблеми;
•    упражнения на живо;
•    задачи за домашна работа.

Изследванията показват, че участвалите в обучението потребители запазват уменията си поне една година след приключването на курса. Ефектите на участието в тази програма са свързани с честотата и продължителността на рецидивите на заболяването, устойчивостта и широкото използване на уменията, социалното приспособяване.

Един от модулите на програмата е модул "Търсене на работа". Повече за него, четете тук.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: