Дейност „Терапевтична общност”
Защитено жилище

Терапевтичната общност осигурява безопасно пространство на потребителите от Защитеното жилище, в което те да споделят какво е за тях да ползват тази програма, какво е да живеят самостоятелно, какво е да се съобразяват с правила, какво е да носят отговорност за собствения си живот и т.н.

Програмата „Терапевтична общност" представлява структурирана  грижа за осем потребители, живеещи заедно в защитено пространство. Грижата за тях се основава на принципите на човешките отношения.

Целта на дейността е:
•    да подпомогне процеса на овластяване на потребителите, които ползват защитеното жилище;
•    да подпомогне потребителите да възвърнат и развият уменията си за социално свързване;
•    да подобри качеството на услугите и управлението на програмата „Защитено жилище”, така че тя да отговаря в по-голяма степен на потребностите на потребителите;
•    да осигури възможност за постоянен диалог между екипа на защитеното жилище и живущите в него.

Общите събрания на Терапевтичната общност са с продължителност 60 минути и се провеждат всяка сутрин и вечер. Всички живущи в защитеното жилище присъстват на тях. Присъствието е задължително, начина, по които да участват и да се включват, избират самите участници;

На общите събрания се…
•    обсъжда плана за предстоящия ден;
•    обсъждат недоволствата и оплакванията на участниците;
•    обсъждат възможните промени, които могат да се направят;
•    обсъжда ролята на всеки въвлечен в изпълнението на измененията;
•    решават текущи задачи, които не изискват специални промени;
•    обсъждат направените изменения или трудностите в осъществяването им;
•    дискусията се структурира чрез въвеждане на дневен ред и записване на решенията;
•    всички участници са привличани последователно в изпълнението на ролята на водещ;
•    преглеждат се решенията от предишни събрания, и т.н.

Програмата е предназначена за хора с психични разстройства, които показват ниско ниво на социални умения и функциониране.

По-конкретно, програмата е предназначена за:


    * Хора с хронично протичащи и водещи до увреждане на социалното функциониране психични разстройства
    * Хора, чието заболяване е във фаза на стабилност. Задължително е провеждане на поддържаща медикаментозна терапия (ако е предписана) и редовни срещи с лекуващ психиатър
    * Хора с психична болест, които са получавали институционална грижа и имат липса на социални умения за самостоятелен живот
    * Неудовлетворени потребности, които водят до липсата или трудност при изграждане на социални умения за самостоятелен живот
    * Недостатъчна или липсваща неформална подкрепа в ежедневието

Програмата  се състои от  няколко основни стъпки:


Стъпка 1: Потребителят да е минал през процедура за оценка и да е включен в програма  „Защитено жилище"

Стъпка 2: Провежда се разговор за желание от страна потребителя за подобряване на социалното му функциониране в средата на Защитеното жилище

Стъпка 3: Професионалистът и потребителят се договарят за регламентирано и регулярно участие в индивидуални сесии, общи събрания

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: